کدام دستور sql ، تمام اطلاعات جدول persons را استخراج می کند؟