آنتولوژی (Ontology) - مجوزهای نرم افزاری (Licence)